ประกาศสหกรณ์
Date เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด อ่าน
25 ก.ย. 66
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
doc_65117d9d83336.pdf
21 ก.ย. 66
รับสมัคร ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2567
doc_650bdaa1385bd.pdf
18 ก.ย. 66
รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ประจำปี 2567
doc_650812d7b6b20.pdf
13 ก.ย. 66
รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566
doc_6501872453a42.pdf
13 ก.ย. 66
รับสมัครเลือกตั้งกรรมกาดำเนิการ ชุดที่ 32
doc_6501869443f48.pdf
04 ก.ค. 66
ขอบเขตโครงการจัดซื้อที่ดิน
doc_64a3db7d7857c.pdf
21 มิ.ย. 66
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ปี พ.ศ. 2566
doc_649300cf4c32b.pdf
13 มิ.ย. 66
ประกาศสหกรณ์ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
doc_6487ca9ad03b4.jpg
26 พ.ค. 66
ประกาศ สอ. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
doc_64708c44b9754.pdf
24 พ.ค. 66
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับกิจการของสหกรณ์ฯ
doc_646e0debcceda.pdf
20 มี.ค. 66
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_6417b94e7c52e.jpg
13 มี.ค. 66
ประกาศปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และ ออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ฯ
doc_640f107b32b07.jpg
13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_640f0b00dd888.pdf
17 ก.พ. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_63eedce019440.pdf
20 ม.ค. 66
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์
doc_63ca4eaee2dc3.jpg
23 ธ.ค. 65
ประกาศ สอ. สธมห เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก
doc_63a5319412880.pdf
21 ต.ค. 65
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
doc_63525edf45e95.pdf
12 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ชุดที่ 31
doc_634694a27bc26.pdf
23 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2565
doc_632d508d91d52.pdf
14 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และผู้ตรวจสอบกิจการ
doc_63219ea612271.pdf

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th