คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 30


Team

ทิน ตันสมรส

ประธานกรรมการ
Team

ทัคคนา สุวรรณไตรย์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Team

อนุชิต รัตนวงค์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Team

อวยพร ทองสอาด

กรรมการและเลขานุการ
Team

สิทธิพงษ์ จิตนิยม

กรรมการและเหรัญญิก
Team

บุญมี หิมะคุณ

กรรมการกลาง
Team

รัชนีกร นามบุตร

กรรมการกลาง
Team

อภิชาติ ราชสุวรรณ

กรรมการหน่วย สสจ
Team

สุดารัตน์ เอิบอิ่ม

กรรมการหน่วย อำเภอเมือง
Team

อัฐพร กิจนิธิวรวริช

กรรมการหน่วย อำเภอนิคมคำสร้อย
Team

ไพโรจน์ ศรีนอก

กรรมการหน่วย อำเภอดอนตาล
Team

อุทัย บุญเรือน

กรรมการหน่วย อำเภอดงหลวง
Team

ชุติมาพร ยืนยั่ง

กรรมการหน่วย อำเภอคำชะอี
Team

วารัตติกาล โอมพนา

กรรมการหน่วย อำเภอหว้านใหญ่
Team

จุฬา อาจวิชัย

กรรมการหน่วย อำเภอหนองสูง

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th