ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน(ลูกจ้างชั่วคราว) ดังนี้

     1. นางสาวดวงสมร   แสนสุข

     2. นางสาวสุชาดา  ผลภาษี

     3. นางสาวกุลภัสชา  โสดาวัน

 


ภาพกิจกรรม-ภาพประกอบ

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th