ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
Date เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด อ่าน
23 ธ.ค. 65
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2551
doc_63a530896d0cf.pdf
14 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด (ฉบับแก้ไข)
doc_62a863d90be9e.pdf
14 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
doc_62a863a8ba6e5.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
doc_60b1e80774b40.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้เงินทุนประกันชีวิตเพื่อสมาชิก
doc_60b1e7f32bf5a.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง
doc_60b1e70715a1d.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาฯ
doc_60b1e6ef4ab39.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง
doc_60b1e6cf45d41.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยทุนเพื่อศึกษาอบรม
doc_60b1e6b91ca32.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยเงินยืมทดรอง
doc_60b1e6a12ea21.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
doc_60b1e687a2ef7.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
doc_60b1e66ae49fa.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
doc_60b1e6446da28.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
doc_60b1e61a6a0c5.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง
doc_60b1e602a92b6.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
doc_60b1e5ecca6e9.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์
doc_60b1e5d060a58.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร
doc_60b1e5b4331a0.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯว่าด้วย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักฯ
doc_60b1e59467c22.pdf
29 พ.ค. 64
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น
doc_60b1e57a13afd.pdf

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th