เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรประจำปีบัญชี 2564


รายละเอียด

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่ขอรับทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จึงเห็นชอบมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรประจำปีบัญชี 2564 โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรประจำปีบัญชี 2564 


Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587


Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th