เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน


รายละเอียด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามรายชื่อดังนี้


Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587


Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th