เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สหกรณ์ฯ จำนวน 8 รายการ


รายละเอียด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   จำกัด   จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สหกรณ์ฯ   โดยมีรายละเอียดดังนี้1. คอมพิวเตอร์ PC ครบชุด จำนวน 4  รายการ ราคาเริ่มต้น รายการละ  1,000 บาท

2. เก้าอี้เหล็ก จำนวน 3 ตัว ราคาเริ่มต้น ตัวละ 50 บาทผู้ที่สนใจยื่นซองเสนอซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อตามหมายเลขได้ในวันที่ 11 – 30 มิถุนายน 2564  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบจะเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 1  กรกฎาคม 2564  กรณีที่ยื่นซองเสนอราคาเท่ากัน  สหกรณ์ฯ  จะให้ผู้ที่เสนอยื่นซองมาก่อน และหากราคาที่เสนอมาต่ำกว่าราคากลางสหกรณ์ฯ จะประกาศขายทอดตลาดใหม่รายละเอียด คลิก


Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587


Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th